Документа


Важећи законски законски прописи могу да се пронађу у правним базама које су доступне на интернету, нпр. Правној бази Параграф лекс и Правно-информационом систему Републике Србије.


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање- 46-2019-69, 104-2020-46

Евиденција насилног понашања

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности- 65-2018-12

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања- 22-2016-49

Евиденција дискриминаторног понашања


ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ


Закон о основама система образовања и васпитања 2020

Закон о основном образовању и васпитању 2019

Закон о уџбеницима 2018

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије 2018

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о вредновању квалитета рада установе 2019

Правилник о стандардима квалитета рада установе 2018

Правилник о модел установи 2019

Правилник о ученичким задругама 2019

Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 2007

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 2009

Правилник о ближим критериjумима за препознавање облика дискриминациjе од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 2016

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 2018

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању- 34-2019-177, 59-2020-7, 81-2020-69

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о дисциплинској и материјалној oдговорности ученика 2018

Допунa правилника о дисциплинској и материјалној oдговорности ученика 2018

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2018

Захтев за покретање васпитно-дисциплинског поступка-образац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ОШ „Светозар Марковић“ Краљево 2018

Правилник о организацији и систематизацији послова 2018

Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 2017


ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ


Школски развојни план 2018-2023

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе у школској 2019/2020. години

Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину


Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Измена и допуна правилника о систематизацији

Коментар Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Koдекс одевања у школи

Пословник о раду Савета родитеља


Лице задужено за заштиту података о личностиЛЕТОПИС