Документа


Важећи законски законски прописи могу да се пронађу у правним базама које су доступне на интернету, нпр. Правној бази Параграф лекс и Правно-информационом систему Републике Србије.

—————————————————————————————————————————————–

ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ

Закон о основама система образовања и васпитања 2019

Стручни коментар новог ЗОСОВ-а 2019

Закон о основном образовању и васпитању 2019

Закон о уџбеницима 2018

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије 2018

Правилник о вредновању квалитета рада установе 2019

Правилник о стандардима квалитета рада установе 2018

Правилник о модел установи 2019

Правилник о ученичким задругама 2019

Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 2007

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 2009

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 2010

Правилник о ближим критериjумима за препознавање облика дискриминациjе од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 2016

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 2018

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013

Стручни коментар Правилника о оцењивању 2013

Коментар Правилника о оцењивању 2013

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о дисциплинској и материјалној oдговорности ученика 2018

Допунa правилника о дисциплинској и материјалној oдговорности ученика 2018

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2018

Захтев за покретање васпитно-дисциплинског поступка-образац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ОШ „Светозар Марковић“ Краљево 2018

Правилник о организацији и систематизацији послова 2018

Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 2017

—————————————————————————————————————————————–

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

Школски развојни план 2018-2023

—————————————————————————————————————————————–

Закон о основама система образовања и васпитања 2013

Закон о основном образовању и васпитању 2013

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности

Коментар Правилника о оцењивању 19082013

Стручни коментар Правилника о оцењивању 19082013

Правилник о календару образовно-васпитног рада 2015-2016

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Измена и допуна правилника о систематизацији

Коментар Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Koдекс одевања у школи

——————————————————————————————————————–

Правилници- јул 2014. године

Правилник о наставном плану за први и други разред 21072014

Правилник о наставном програму за шести разред 21072014

Правилник о наставном програму за осми разред 21072014

Правилници за наставне планове

Правилник о наставном плану за четврти разред 1.2.3. и 4. разред и наставном програму за трећи разред 30012013

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред 20052013

Правилник о наставном програму за четврти разред 30012013

Правилник о наставном програму за пети разред 30012013

Правилник о наставном плану и програму за пети разред 20052013

Правилник о наставном програму за шести разред 30012013

Правилник о наставном програму за седми разред 13062013

Правилник о наставном програму за осми разред 13062013

Advertisements