Директор

Драгана Лазовић, директор школе

Драгана Лазовић директор

Драгана Лазовић рођена је 1982. године. Студије педагогије завршила је на Филозофском факултету 2005. године стекавши звање дипломирани педагог.

Радно искуство стекла је радећи у приватној предшколској установи, основној и средњој стручној школи. Од 2007. до 2017. године радила је на радном месту стручног сарадника, школског педагога у ОШ „Свети Сава“ у Топоници, општина Кнић. Од 2017. године запослена је у Машинско – техничкој школи „14. октобар“ у Краљеву.

Од 2010. године била је члан Интерресорне комисије општине Кнић, која је давала мишљења ради пружања додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Испит за лиценцу стручног сарадника положила је 2011. године.

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја именована је на место директора ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву и ту дужност обавља од 30.12.2018. године. 

Испит за лиценцу за директора школе положила је 26.11.2021. године.

Редовно се стручно усавршава и унапређује своје компетенције у различитим областима, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и сарадницима у образовању, праћењем стручне литературе и периодике, присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања, похађањем обука од јавног значаја, учешћем на трибинама и стручним скуповима, као и учествовањем на саветовањима за директоре, у својству слушаоца и предавача.

У свакодневном раду користи рачунар.  

Удата, мајка двоје деце.