Директор

Драгана Лазовић, директор школе

Драгана Лазовић рођена је 1982. године. Студије педагогије завршила је на Филозофском факултету 2005. године стекавши звање дипломирани педагог.

Радно искуство стекла је радећи у приватној предшколској установи, основној и средњој стручној школи. Од 2007. до 2017. године радила је на радном месту стручног сарадника, школског педагога у ОШ „Свети Сава“ у Топоници, општина Кнић. Од 2017. године запослена је у Машинско – техничкој школи „14. октобар“ у Краљеву.

Од 2010. године била је члан Интерресорне комисије општине Кнић, која је давала мишљења ради пружања додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Испит за лиценцу стручног сарадника положила је 2011. године.

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја именована је на место директора ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву и ту дужност обавља од 30.12.2018. године. 

Испит за лиценцу за директора школе положила је 26.11.2021. године.

Редовно се стручно усавршава и унапређује своје компетенције у различитим областима, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и сарадницима у образовању, праћењем стручне литературе и периодике, присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања, похађањем обука од јавног значаја, учешћем на трибинама и стручним скуповима, као и учествовањем на саветовањима за директоре, у својству слушаоца и предавача.

У свакодневном раду користи рачунар.  

Удата, мајка двоје деце.