ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРОЗ ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП

Нова улога школе подразумева наставни процес који ће омогућити ученицима да развију практичне вештине, да њихова знања буду применљива, као и да кроз интегративни приступ, обједињујући више предмета, наставу учини занимљивом. Финансијска писменост је један од веома важних сегмената људског живота, зато треба искористити прописане исходе наставе и учења за имплементацију практичних знања, још у најранијем узрасту.

            Организација за економску сарадњу и развој (OECD) финансијску писменост дефинисала је на следећи начин: Знање и разумевање финансијских концепата и ризика, као и вештине, мотивација и самопоуздање да се то знање и разумевање примени како би се доносиле ефикасне одлуке у различитим финансијским контекстима, унапредиле финансијске добробити појединаца и друштва и омогућило активно учествовање у економским збивањима. Различитим обукама и пројектима из финансијске писмености Министарство просвете, науке и технолошког развоја у претходном периоду оснаживало је наставни кадар за имплементацију активности финансијске писмености у нашим школама.

            Наставни процес, који ће овом приликом бити представљен, био је прилика за неке ученике да први пут самостално посете продавницу, додуше симулацију процеса куповине, али осим тога ученици су имали прилику да науче како да се припреме за одлазак у продавницу (правећи листу за куповину), како да припреме новац и да знају колики је кусур који треба да добију. Подсећања ради, у првом разреду се уче бројеви до 100, па се у складу са тиме изучава и новац вредности до 100 динара. У питању је сада био час утврђивања о новцу, али се слободно може рећи да су то били више него занимљиви часови света око нас, математике, ликовне културе.

            Све је почело разговором о здравој исхрани и мојој идеји да направимо продавницу воћа и поврћа у којој ћемо вежбати куповину. Обновили смо о новчаницама које смо помињали. Потом сам им изнела план да ћемо најпре направити листу производа које желимо да имамо у нашој продавници, утврдити њихове цене, затим израдити те произвиде од папира у боји и обичног папира, након тога нацртати новчанице, направити листу за куповину и на крају извршити куповину. Ученици су са одушевљењем прихватили мој план.

            Најпре су предложили воће и поврће које ћемо израдити, тако да максимално искористимо боје папира које имамо како нам процес израда намирница не би одузео баш много времена. Определили смо се за: јабуке, крушке, грожђе, шљиве, трешње у везици, малине у корпици, зелену салату, шаргарепу. Формирали смо цене по комаду, што је требало да нам олакша процес сабирања, јер у првом разреду изводимо рачунске операције до 100. Након тога поделила сам ученицима папире правоугаоног облика, за паприне новчанице и округлог за ковани новац. Подсетили смо се историје новца и како изгледа прави новац. Наш новац, за вежбу, садржаће само вредност новца. Након тога обајснила сам деци како ће да направе лист за куповину производа са ценама, као и да имају задатак да саберу свој износ пре него што дођу у ,,продавницу“ у којој сам ја била трговац. Могли су да купе за почетак највише шест производа. Скренула сам им пажњу да користе износе тако да врше сабирање бројева без прелаза преко десетице, што смо учили, али и износе са прелазом  ако то знају или да затраже од мене помоћ ако им је потребна, све тако да износ рачуна не пређе 100 динара.  Пре него што су дошли у продавницу скренула сам им пажњу да припреме што ситнији новац, како би кусур био мањи. Требало је да један по један ученик, када направи своју листу, донесе у продавницу, плати производе и каже колики је кусур који треба да му вратим. Након тога изабере производе направљене од папира. Неки су изабрали оно што су сами цртали, а неки цртеже својих другова. Цео процес одвијао се веома успешно и уз поштовање епидемиолошких мера. Пошто је остало времена предложила сам да купе још по два производа.

            Када је цео процес поновљен и са другом групом ученика, пред сам  кра наставе видела сам да је остало доста производа, као и да ученици желе да их поседују, па сам решила да направим распродају. Након проглашеног снижења настао је, као и у свакодневном животу, општи метеж. Сви су хтели што пре да дођу до већег броја произвида. Скренула сам им пажњу да морају да се поштују епидемиолошке мере, да размак између купаца мора да буде два метра, као и да у ,,продавницу“ треба да улазе са маском. Наравно, скренула сам им пажњу и на културу куповине у реалном животу.

            На самом завршетку наставе питала сам их шта су на овим часовима научили из чега сам увидела да су у потпуности остварени сви планирани исходи ове практичне настава. Истина да је читав овај процес био напоран за реаизацију два пута у истом дану, односно са две групе ђака истог одељења али је обострано задовољство било веома драгоцено.

Катарина Симовић, наставница разредне наставе

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021. ГОДИНЕ: УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2021. ГОДИНЕ

23. ЈУН 2021. ГОДИНЕ- СРПСКИ ЈЕЗИК

24. ЈУН 2021. ГОДИНЕ- МАТЕМАТИКА

25. ЈУН 2021. ГОДИНЕ- КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да  је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 • Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ)

             VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, задаци из математике и комбиновани )

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Успех нашег ученика на Републичком такмичењу из хемије

На 56. Републичком такмичењу из хемије које је за ученике основних школа оджано на Природно – математичком факултету у Новом Саду од 29-30.05.2021. године. Наш ученик VII разреда, Филип Керечки је показао изванредно знање па је у категорији „Тест и практична вежба” награђен похвалом. Честитамо му и желимо му пуно успеха у даљем раду.

Љиљана Божовић, наставница хемије

Похваљујем ученика Филипа Керечког и наставницу Љиљану Божовић са надом да ће наставити са овако успешним радом.

Драгана Лазовић, директор школе


Обележен Светски дан животне средине

Ученици наше школе у пратњи наставнице технике и техологије Снежане Недељковић учествовали су у обележавању Светског дана животне средине у организацији наше ЈКП „Чистоћа“.

О овој акцији РТВ Краљево и Ибарске новости емитовала је прилог.

Хвала ЈКП „Чистоћа“ што је позвала представнике наше школе да учествују у обележавању Светског дана животне средине. Радо ћемо се одазвати и наредним позивима за учешће у заједничким пројектима.

Драгана Лазовић, директор школе

Успех наших ученика на 42. Републичком такмичењу из физике

На Републичком такмичењу из физике одржаном у Сокобањи 29.05.2021. године у организацији Друштва физичара Србије, учествовали су ученици наше школе. Такмичење је организовано у основној школи „Митрополит Михаило“ и у средњој школи „Бранислав Нушић“. Нашу школу су представљали ученици Душан Лазић ( 7/3, наставница Наташа Китановић) и Михаило Томовић ( 6/4, наставница Јована Милијановић). Душан и Михаило су показали одлично знање, па се тако у Краљево Душан вратио са другом наградом, док је Михаило добио похвалу.

Наши ученици су се одлично показали и на Окружном такмичењу одржаном у Рашки, 24.04.2021. године у ОШ „Рашка“. Душан и Михаило су освојили другу и прву награду, респективно чиме су осигурали пласман на Републичко такмичење. Поред Душана и Михаила, награде су освојили и Филип Кречки, Матеја Кнез, Данило Радић, Милена Павловић ( трећа награда), Милош Ђурашевић и Михајло Недељковић (друга награда).

                Честитамо свим ученицима на постигнутим резулатима са жељом да их постижу и у наредним годинама!

Јована Милијановић, наставница физике

Похваљујем ученике који су остварили значајне резултате на републичком такмичењу (Душана Лазића 7/3 и Михаила Томовића 6/4) и претходним нивоима такмичења, као и наставнице који су ученике припремале за такмичења: Наташу Китановић и Јовану Милијановић.

Драгана Лазовић, директор школе

Конкурс и Информатор за упис у средњу школу у продаји

„Просветни преглед“ објавио је Конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/22. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

У Конкурсу, осим општих и посебних услова уписа и календара уписних активности, наведени су сви важни подаци о школама, подручјима рада, броју ученика, образовним профилима и трајању образовања, као и о мерилима и начину избора кандидата.

Саставни део Конкурса су нови обрасци пријава за упис у први разред средње школе и образац за унос жеља ученика за упис у средњу школу, на чијем списку може да буде наведено највише 20 образовних профила, потенцијалних будућих занимања.

Истовремено са Конкурсом, „Просветни преглед“ објавио је и Информатор, који може да помогне будућим средњошколцима при избору занимања. У њему се могу наћи корисне информације о оријентационом броју бодова неопходних за упис у одређену образовно-васпитну установу у последње три године.

Конкурс и Информатор могу се набавити у књижарама „Просветног прегледа“, поузећем или у књижарама широм Србије по цени од 300 динара за Конкурс и 250 динара за Информатор.

Извор вести: http://www.mpn.gov.rs/konkurs-i-informator-za-upis-u-srednju-skolu-u-prodaji/

РЕАЛИЗОВАН ПРВИ ГРАДСКИ МУЗИЧКИ КВИЗ ПОД НАЗИВОМ „СЕТИМО СЕ МУЗИЧКОГ ТОБОГАНА“

По идеји наставнице музиче културе Драгане Милићевић, квиз који се традиционално одржава у нашој школи, ове године је организован на нивоу града. У првом градском квизу „Сетимо се Музичког тобогана“ учествовале су три школе: ОШ „Браћа Вилотијевић“, ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Светозар Марковић“. Све три школе су најпре одржале квиз на нивоу школе, а затим су се победничке екипе вечерас састале.

На жалост, услед поштовања епидемиолошких мера, квиз није био отвореног типа, већ су присуствовали само наставници који су припремили ученике.

Ипак и без публике, енергија, осмех, срећа, тимски рад и еуфорија огледала су се на лицима петака. Игре нису биле ни мало лаке, али су се ученици фантастично снашли. Игре у којима су показали своје способности су следеће: Асоцијација, Дијаграм, Сетимо се композитора, Караоке, Играј уз музику, Препознај инструмент, Музички крос и Пантомиме.

Иако је до самог краја било неизвесно са бројем поена, ове године победили су ученици ОШ „ Браћа Вилотијевић“ које је припремила наставница музичке културе Јелена Столић.

Ученике је оцењивао жири у следећем саставу: Татјана Каличанин професор солфеђа, Марија Јевтић професор перкусија и Владимир Савић професор солфеђа. Жири је током целог квиза пружао подршку ученицима и на тај начин их ослобађао од треме која је свакако била присутна приликом првог сусрета.

Организација и реализација оваквог квиза представља ствар опште културе, не само музичке. Спој више уметности, али и корелација са неким од предмета, подиже свест о културним вредностима, буди интересовање, мотивише ученике, ствара радне навике, формира естетске критеријуме.         

Захваљујемо се наставницима  ОШ „Браћа Вилотијевић“и ОШ „Свети Сава“ који су се одазвали нашем позиву да заједно урадимо нешто ново. Надамо се да ће, након побољшања епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID19, у градском квизу моћи да учествоје већи број школа.     

Још једном честитамо победницима, али и свим ученицима јер су вечерас сви они показали да су дружење, забава и нова познанства за њих заиста важна.

Велико хвала нашим колегама Драгани Бркушанин, наставници математике,  Ивану Јовановићу, наставнику информатике и рачунарства и Ненаду Лешевићу, наставнику физичког и здравственог васпитања на целокупној техничкој подршци током реализације музичког квиза. 

Драгана Милићевић, наставница музичке културе