Запослени

У ОШ „Светозар Марковић“ запослен је 81 радник:

  • директор, 
  • 16 учитеља, 
  • 49 наставника,  
  • 4 стручна сарадника (педагог, психолог и два библиотекара),
  • секретар,
  • шеф рачуноводства
  • 2 административна радника и
  • 8 помоћних радника.

Директор

Наставно особље

Стручни сарадници