Конкурс за избор директора ОШ „Светозар Марковић“

На основу чл. 123. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018) и чл.46-58. Статута ОШ „Светозар Марковић“-Краљево  Школски одбор на седници одржаној 06.08.2018. године донео је одлуку да се распише

 

К  О  Н  К   У  Р  С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“-КРАЉЕВО НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 140. став 1 и 2,чланом 122. и 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то:

 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено на:
  1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
  2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
  3. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;              Лице из тачке 1.подтачка 2. мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона.
 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности.
 4. има држављанство Републике Србије;
 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
 8. да има обуку и положен испит за директора установе

Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова достављањем  следеће  документације:

 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
 2. доказ о поседовању лиценце за рад представља подношење оверене копије обавештења о положеном испиту за лиценцу односно оверене копије уверења о положеном стручном испиту;
 3. доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања представља потврда којом се доказује  на  којим  пословима, са  којом  стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство;
 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима представља оригинал или оверена копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци у тренутку подношења;
 5. уверење надлежног Суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага издато после расписивања конкурса;
 6. уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције за кривична дела из чл.139. став тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, издато после расписивања конкурса;
 7. уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, издато после расписивања конкурса;
 8. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)
 9. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оверену копију извештаја просветног саветника), ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне Школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује у овереној копији). У супротном потребо је доставити потврду надлежне Школске управе, да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошкинадзор школе;
 11. оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако га кандидат поседује);
 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику.

Пријава на конкурс која не садржи доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом.

Докази о испуњености услова из става 1, тачка 1) до  3) и тачка 5) до 12)  овог члана саставни су део пријаве на конкурс.

Доказ о испуњености услова из става 1, тачка 4) кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.

Сви  докази  прилажу  се  у  оригиналу  или овереној фотокопији.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу ОШ „Светозар Марковић“-Краљево, Цара Душана бр. 2, 36000  Краљево у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у  периодичном  издању огласа Националне службе за запошљавање (Публикација „Послови“) са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање додатних информација о конкурсу је секретар школе лично или на телефон: 036/314-296.

Дана 15.08.2018. године конкурс за избор директора објављен је и у публикацији „Послови“.

Advertisements

Пет наставника наше школе изабрано за учешће у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписао је у априлу позив за учешће у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“. Пет наставника наше школе изабрано је за учешће у овом пројекту:

Ана Милуновић, наставник српског језика

Ненад Станојевић, наставник информатике и рачунарство

Драгана Милићевић, наставник музичке културе

Марија Симић, наставник разредне наставе

Оливера Илић, наставник енглеског језика

Учешће у пројекту подразумева да ће наставници бити обучени за коришћење дигиталних уџбеника настави у првом и петом разреду и да ће стечена знања пренети својим колегама из школе. За учешће у овом пројекту, школу ће добити пет лаптопова и пет пројектора.

Честитамо нашим наставницима!

 

 

 

У Базу примера успешних ваннаставних активности уврштени радови наших запослених

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписао је прошле године конкурс „Примери успешних ваннаставних активности у основним и средњим школама и васпитних активности у домовима ученика у Србији“.

Из наше школе на овај конкурс радове су пријавиле учитељица Катарина Симовић и наставница српског језика Ана Милуновић, које су у својим радовима описале реализоване ваннаставне активности.

Одлуком  комисије састављене од саветника Завода која је прегледала  све пристигле радове, њихови радови су вредновани као квалитетни примери који треба да буду уврштени у Базу примера успешних ваннаставних активности, која ће бити доступна на сајту Завода крајем ове године. У Бази ће се налазити радови који се разликују по обиму, форми, трајању, теми и садржају или по томе колико су примерени малим/великим, градским/сеоским школама. На тај начин обезбеђена је разноврсност представљених радова са жељом да буду подстрек за покретање нових ваннаставних активности у школама у Србији.

У Базу примера успешних ваннаставних активности уврштени су радови:

 1. Такмичење у говорништву, аутор: Катарина Симовић, наставник разредне наставе, самостални педагошки саветник
 2. Хуманитарна представа „Ружно паче“, аутор: Катарина Симовић, наставник разредне наставе, самостални педагошки саветник
 3. „Позориште је поезија стварности -уметност која оживљава снове“, аутор: Ана Милуновић

Честитамо нашим колегиницама!

Уручене захвалнице ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима

 

36970501_2077654282487445_9035065251665543168_oУ уторак, 10.7.2018. године у свечаној сали градске управе Краљево уручене су захвалнице ученицима основних и средњих школа са територије града Краљева, који су освојили награде на републичким такмичењима организованим под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за свој труд награђени су захвалницама.

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић и руководилац Школске управе Бојана Маринковић уручили су данас захвалнице ученицима за освојену једну од прве три награде на републичким такмичењима организованим под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Међу 24 похваљена ученика основних школа из краљевачких основних школа, нашло се чак пет наших ученика за шест освојених места на републичким такмичењима.

Похваљени су:

Ана Киковић 8/3, за освојену трећу награду на Државном такмичењу из физике (ментор: Наташа Китановић)

Јулија Обреновић 8/1, за освојено друго место на Републичком такмичењу из познавања књижевности Књижевна олимпијада (ментор: Јасмина Булатовић)

Павле Јовановић 6/2, за освојену другу награду на Државном такмичењу из физике (ментор: Наташа Китановић)

Анђела Бићанин 7/3, за освојено друго место на Републичком такмичењу из хемије (ментор: Љиљана Божовић)

Павле Јовановић 6/2, за освојено друго место на Републичком математичком такмичењу Мислиша (ментор: Драгана Бркушанин)

Божидар Бркић, 7/2 за освојено треће место на Републичком такмичењу из географије (ментор: Марија Стефановић)

Свечаности уручења похвалница присуствовали су ученици са родитељима, наставницима који су их припремали за такмичења и директоркoм школе.

Још једном честитамо нашим ученицима и њиховим наставницима, који су и ове године уложили велики труд да остваре сјајне резултате на свим нивоима такмичења! 

Извор слика: Портал Круг и приватна архива

 

36970988_1160049464134193_996623366917980160_n

36870948_1160049284134211_5577838864417947648_n

86168617861436970501_2077654282487445_9035065251665543168_o

Објављивање званичне листе жеља

У приземљу школе истакнуте су званичне листе жеља.

Према календару уписних активности, објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у средњим школама планирано је за суботу, 7.7.2018. године.

На сајту http://www.upis.mpn.gov.rs/  ученици могу да виде све до сада унете податке о себи, укључујући оцене, резултате завршног испита, број бодова и листе жеља.

Расподела ученика по школама ће бити доступна на сајту 7.7.2018. године у вечерњим сатима.

Упис ученика у средње школе у првом уписном кругу обавиће се у понедељак 9. и уторак 10.7.2018. године.

Распоред часова припремне наставе за поправне испите у августовском испитном року школске 2017/2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ:

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ, ШЕСТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

 

Припремна настава за полагање поправног испита у августовском испитном року за ученике петог, шестог и седмог разреда биће реализована од среде, 15.8.2018. године до уторка 21.8.2018. године према следећем распореду:

 

Наставник/Предмет 8:00-9:35 9:40-11:15 11:20-12:55
Александра Стојановић/ Математика 6/3 5/2,4  
Милош Николић/ Математика 7/1 5/1  
Весна Шућур/ Енглески језик 5/2,4    
Александра Грковић/       Енглески језик 7/3 6/2,3,4  
Вукашин Дедовић/ Историја 7/1 6/3 5/1,2
Љиљана Божовић/ Хемија   7/1  

ОБАВЕШТЕЊЕ:

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Припремна настава за полагање поправног испита ученика осмог разреда у августовском испитном року биће реализована од понедељка, 13.8.2018. године до петка 17.8.2018. године према следећем распореду:

 

Наставник/Предмет 8:00-9:35 9:40-11:15 11:20-12:55
Љиљана Божовић/ Хемија     8/4
Снежана Ђорђевић/ Математика   8/4,5  
Оливера Илић/ Енглески језик 8/5    

 

 

 

  Директор школе

Славица Павловић