Обележавање Међународног дана очувања озонског омотача

IMG-9cc63f2a1f24681525e3bf07b9fc4b83-V

Ученици наше школе су обележили Међународни дан очувања озонског омотача 16. септембар, који се ове године обележава под слоганом Keep cool and carry on!
Циљ акције је био указивање на значај очувања озонског омотача и наш могући допринос томе. Анализирали смо и последице небриге за озонски омотач, односно како УВ зрачење може негативно да утиче на човеково здравље. Подсетили смо на значај поштовања Монтреалског протокола и указали како свеукупно деловање у оквиру међународне заједнице и како добра сарадња великог броја земаља може довести до позитивног помака у обнављању озонског омотача.
По први пут су ученици шестог разреда чули за појмове као што је озонски омотач, „озонска рупа“, Монтреалски протокол, Бечка конвенција, фреони, халони…а затим су своје импресије након разговора представили цртежима.

Наташа Китановић, наставница физике

Advertisements

Активности у оквиру Светске акције „Очистимо свет“

IMG-c3e0c823188e711c070fdf136614ba83-V

Ученици наше школе још једном су се показали на делу. Дали су пример како се укључивањем у еколошке активности може допринети очувању животне средине, како се може смањити загађивање природе  и како навике треба развијати од малих ногу.

Наиме, у оквиру обележавања Светске акције „Очистимо свет“ акценат смо ставили на прикупљање и рециклажу некомуналног отпада (електричног и електронског), који се не сме одлагати у контејнере, већ се мора предати на рециклажу овлашћеним сакупљачима. Задатак није био једноставан али није уплашио ученике. Напротив, одазвали су се у великом броју и чак су успели да анимирају родитеље, рођаке, комшије. Ученици су имали и додатну мотивацију јер ће сва средства која буду прикупљена усмерити у хуманитарне сврхе и помоћи свом школском другу.

Захваљујем се овом приликом свим родитељима који су допринели акцији и чија подршка нам изузетно значи, а такође и бројним колегама на несебичној сарадњи.

Наташа Китановић, наставница физике

IMG-19736651d61c39101b4c720bcfba4310-V

 

Почетак нове школске године

Настава у школској 2018/2019. години почиње у понедељак 3.9.2018године по следећем распореду смена:

У првој смени са почетком у 8 часова наставу ће похађати ученици трећег, четвртог, шестог и и осмог разреда.

У другој смени са почетком у 13:30 часова наставу ће похађати ученици првог, другог,  петог и седмог разреда.

Директор школе

Славица Павловић

Позив за подношење понуда- фотографисање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-фотографисање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда за фотографисање

 

Позив за подношење понуда- осигурање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-осигурање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив осигурање 2018

Позив за подношење понуда- ужина ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-ужина ученика у школској 2018/2019. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив ужина

 

Конкурс за избор директора ОШ „Светозар Марковић“

На основу чл. 123. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018) и чл.46-58. Статута ОШ „Светозар Марковић“-Краљево  Школски одбор на седници одржаној 06.08.2018. године донео је одлуку да се распише

 

К  О  Н  К   У  Р  С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“-КРАЉЕВО НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 140. став 1 и 2,чланом 122. и 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то:

 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено на:
  1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
  2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
  3. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;              Лице из тачке 1.подтачка 2. мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона.
 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности.
 4. има држављанство Републике Србије;
 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
 8. да има обуку и положен испит за директора установе

Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова достављањем  следеће  документације:

 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
 2. доказ о поседовању лиценце за рад представља подношење оверене копије обавештења о положеном испиту за лиценцу односно оверене копије уверења о положеном стручном испиту;
 3. доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања представља потврда којом се доказује  на  којим  пословима, са  којом  стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство;
 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима представља оригинал или оверена копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци у тренутку подношења;
 5. уверење надлежног Суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага издато после расписивања конкурса;
 6. уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције за кривична дела из чл.139. став тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, издато после расписивања конкурса;
 7. уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, издато после расписивања конкурса;
 8. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)
 9. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оверену копију извештаја просветног саветника), ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне Школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује у овереној копији). У супротном потребо је доставити потврду надлежне Школске управе, да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошкинадзор школе;
 11. оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако га кандидат поседује);
 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику.

Пријава на конкурс која не садржи доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом.

Докази о испуњености услова из става 1, тачка 1) до  3) и тачка 5) до 12)  овог члана саставни су део пријаве на конкурс.

Доказ о испуњености услова из става 1, тачка 4) кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.

Сви  докази  прилажу  се  у  оригиналу  или овереној фотокопији.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу ОШ „Светозар Марковић“-Краљево, Цара Душана бр. 2, 36000  Краљево у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у  периодичном  издању огласа Националне службе за запошљавање (Публикација „Послови“) са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање додатних информација о конкурсу је секретар школе лично или на телефон: 036/314-296.

Дана 15.08.2018. године конкурс за избор директора објављен је и у публикацији „Послови“.