Саветодавни рад са ученицима 8. разреда

У циљу пружања подршке ученицима 8. разреда у доношењу одлуке о избору средње школе, у условима ванредног стања, педагошко-психолошка служба креирала је Google учионицу Професионална оријентација – саветодавни рад са ученицима 8. разреда. Осим информација којe се могу наћи на сајту школе у секцији ПО кутак, ученицима ће бити доступне и друге информације значајне за доношење одлуке о избору средње школе.

У Google учионици ученици могу наћи материјале са сајта Националне службе за запошљавање и сличних сајтова који им могу помоћи у професионалној оријентацији и каријерном вођењу (интерактивне упитнике, карактеристике средњих школа, описе образовних профила и занимања, информације о броју бодова са којим су се ученици уписивали из претходних школских година, конкурс и сл.). Осим тога, у циљу што боље припреме за полагање завршног испита, у Google учионици постављени су тестови са пробих и завршних испита из претходних година, што ученицима омогућава да направе што бољу самопроцену спремности за полагање завршног испита, али и својих могућности за упис у одређене средње школе и образовне профиле.

Ученици имају могућност да путем Google учионице, али и на други начин који договоре са психологом и педагогом, постављају питања и траже додатне информације.За ученике који су започели процес саветовања решавањем Теста професионалних интересовања, психолог школе ће организовати саветодавни рад путем телефона. 

Приступни код за Google учионицу Професионална оријентација – саветодавни рад са ученицима 8. разреда rlwat2y.


Љиљана Орловић, школски психолог

Олга Дробњак, школски педагог

Пример из наше школе представљен током часа биологије на РТС 3

Дана 28.4.2020. године на РТС 3 емитован је час за ученике петог разреда о правилној исхрани.

Током овог часа биологије наставник Дејан Бошковић поменуо је пример добре праксе из наше школе. Сви ученици у Србији имали су прилику да виде како је у нашој школи обележен 16. окотобар- Светски дан хране. Ученици наше школе и наставнице биологије Љиљана Ерац и Гордана Киковић, наставница хемије Љиљана Божовић, наставница физике Наташа Китановић и наставница ликовне културе Кристина Трујић тада су приредили изложбу о правилној исхрани у холу школе.

Погледајте ово занимљиво предавање које може да буде корисно не само за децу, већ и за одрасле.

Хвала колеги Дејану Бошковићу што је пример из наше школе препознао као успешан пример подизања свести о значају правилне исхране! Традицију обележавања месеца правилне исхране намеравамо да наставимо и ове године.

Снимак часа доступан је на платформи РТС-а „Моја школа“.

Новинарска секција ради и у условима учења на даљину

Драги ученици,

Новинарска секција није престала са радом ни у условима ванредног стања. Ради се, додуше, смањеним капацитетима, али се надамо да ће продукти ускоро бити видљиви. Наша мала редакција, коју чине ученици – Тамара Гајовић, Нина Радојевић, Ленка Коларевић, Теодора Рикало, Лазар Гвозденовић и Петар Радуловић, као и наставници – Невена Мартић и Ана Милуновић, припрема први онлајн број часописа „Освит“.

Уколико сте заинтересовани да радите са нама, можете се придружити нашој Google учионици. Код учионице је – vsaoggt.

Руководилац секције

Ана Милуновић

Информација о пробном завршном испиту

Сутра ће ученици имати могућност израде теста из математике у периоду од 8.00 до 21 час. 

Препорука је да ученици из Војводине приступе решавању теста у периоду од 8 до 12, и Београда од 12 до 16 и из остатка Србије од 16 до 21 сат.  

Ученици тест полажу преко платформе „Моја учионица“.  

Из Министарства је саопштено да је данас у једном краћем периоду дошло до преоптерећења система, што је код одређеног броја ученика довело до непријатности. Брзом реакцијом компаније „Комтрејд“ и Канцеларије за информационе технологије активирани су додатни ресурси, чиме су отклоњена успорења у раду система. 

Извор вести: РТС

Свeтски Дaн плaнeтe Зeмљe

Дaн плaнeтe Зeмљe

Нa дaнaшњи дaн, 22. aприлa 2020. гoдинe oбeлeжaвa сe 50 гoдинa пoстojaњa oргaнизaциje зa зaштиту плaнeтe Зeмљe. Зaнимљивo кaкo сe oвaj jубилej дeсиo бaш кaдa влaдa eпидeмиja Кoрoнa вирусa, кaдa би трeбaлo дa пoстaнeмo свeсни штa чинимo сa свojим, и здрaвљeм других људи у свojoj oкoлини, a штa тeк чинимo сa нaшoм плaнeтoм. Oргaнизaтoр првoг Дaнa плaнeтe Зeмљe, дaвнe 1970. гoдинe биo je 25-гoдишњи студeнт Дeнис Хejз, кojи je тaд oкупиo oкo 20 милиoнa aмeрикaнaцa, штo je билo oкo 10 прoцeнaтa тaдaшњe пoпулaциje СAД-a. Педесет гoдинa кaсниje, свoj jубилej дoчeкуje сa кoрoнa вирусoм, тaкo дa сe oргaнизaтoри, кao штo смo и ми, мoрajу прилaгoдити ситуaциjи.

Oвoг путa, вeтeрaни бoрбe зa зaштиту живoтнe срeдинe, нoвиje гeнeрaциje aктивистa и сви oни кojи жeлe сигурну будућнoст oкупићe сe 22. aприлa сaмo прeкo oнлajн плaтфoрми. Taкoђe, oни ћe сe кoнцeнтрисaти нa oнo чимe мoгу дa дoпринeсу кao пojeдинци.

            Meђу сaдржajимa jeднoг oд нajмaсoвниjих гoдишњих циклусa мoгу, пo избoру, бити прикупљaњe oтпaдa зa рeциклaжу, сaдњa дрвeћa и ширeњe свeсти o штeтнoсти пeстицидa. Oргaнизaтoри кaжу дa свaкo пoмaжe oбрaћaњeм вeрским вoђaмa и пoлитичким прeдстaвницимa и припрeмoм oбрoкa oд нaмирницa биљнoг пoрeклa, уз oбрaзлoжeњe дa сe прoмeнoм исхрaнe мoжeмo супрoтстaвити климaтским прoмeнaмa.

            У пoслeдњe врeмe je свe пoпулaрниjи плoгинг. Швeђaни су пoвeзaли дизaњe, нa тaмoшњeм jeзику плoцкa, и џoгинг, oднoснo свaкo рeкрeaтивнo крeтaњe крoз прoстoр – пoпут плaнинaрeњa и вoжњe кoтурaљки. И тaкo у истo врeмe вeжбajу и скупљajу смeћe. Tу идejу мoжeтe и ви примeнити кaдa нe трaje пoлициjски чaс, чaк и крoз oбичну шeтњу.

            Сaдa нисмo у мoгућнoсти дa сaдимo дрвeћe у пaркoвимa, aли штo дa нe зaсaдимo нeки цвeтић у свojoj бaшти, сaксиjи нa прoзoру или тeрaси. Рaзмeнитe дoбрa, нeкoj стaриjoj кoмшиници идитe у нaбaвку, a зaмoлитe њу дa вaм дa пeлцeр цвeтa кojи вaм сe свиђa. Сигурнo ћe хтeти.

Рeциклирajтe! Нe мислим у смислу, скупљajтe лимeнкe, кaртoнe… Нe. Узмитe нeку вaшу стaру гaрдeрoбу и нaпрaвитe нeштo нoвo. Дa ли ћe тo бити тeпих, нoвa трeнди тoрбa, или нeштo пoтпунo нoвo, ниje битнo, пуститe мaшти нa вoљу и игрajтe сe.

Oвoм крaткoм причoм вaс пoздрaвљaмo, пoзивaмo дa пoвeдeтe рaчунa o сeби и сeби дрaгим људимa, и нaшoj дивнoj плaнeти Зeмљи. Oстajтe нaм здрaвo..

Љиљaнa Бoжoвић, нaставницa хeмиje

Joвaнa Mилиjaнoвић, нaстaвницa физикe

Обавештење: Oнлајн пробно тестирање

ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉИ,

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.
Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у суботу, 25.04.2020. године у следећим терминима:

12.00 – 12.45 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

12.45 – 13.45 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА – ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

13.45 -14.30 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Ускршњи празници

Драги наши ученици и наставници,

Честитам свима предстојећи Ускрс.

Подсећам вас да су петак (17. 4. 2020. године), као и понедељак (20. 4. 2020. године) ненаставни дани. Са вама смо поново од уторка у нашим онлајн учионицама.

Желим свима добро здравље и пријатан мали одмор од онлајн учења и окружења.

До тада уживајте са својим најмилијима и будите сви добро! Посебна захвалност и свим вашим родитељима на подршци и сарадњи!

Драгана Лазовић, директор ОШ ,,Светозар Марковић“

Резултати истраживања Оптерећеност ученика ОШ „Светозар Марковић“ у настави на даљину

Поштовани ученици, родитељи, учитељи, наставници и стручни сарадници,

Хвала што сте попунили упитник о оптерећености ученика ОШ „Светозар Марковић“ у настави на даљину.

На овом видео снимку представљамо вам резултате овог истраживања.

Координатори истраживања

Драгана Лазовић, директор школе

Иван Јовановић, помоћник директора

Резултати истраживања

У току је исказивање интересовања за упис у први разред школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи и други законски заступници,

Исказивање интересовања за упис у први разред основне школе почeлo je 1. априла 2020. године.

Основна школа „Светозар Марковић“ омогућава Вам да искажете интересовање за упис Вашег детета у први разред поднесете без доласка у школу, путем достављања захтева којим исказујете интересовање за упис на e-mail адресу: svetmark.kv@gmail.com. Сваки родитељ који на овај начин искаже интересовање за упис биће обавештен телефоном или мејлом о пријему захтева.

Молимо Вас да искористите могућност исказивања интересовања за упис путем електронске поште, како бисте у условима ванредног стања избегли долазак и окупљање у просторијама школе.

За исказивање интересовања за упис ученика у први разред основне школе потребно је да родитељ или други законски заступник попуни формулар.

Осим на овај начин, родитељи/други законски заступници, који су грађани Републике Србије могу електронским путем самостално да искажу интересовање за упис детета у основну школу покретањем услуге Исказивање интересовања за упис у основну школу на порталу еУправе, у секцији: Услуге/Образовање/Исказивање интересовања за упис у основну школу. Упутство за родитеље који желе да користе ову услугу доступно је на овој страници.

На овај начин, школa ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у нашу школу како би оквирно знала који број ђака може да очекују. Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан. По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга заказивања термина за упис и тестирање.

Тестирање ученика за упис у први разред обављаће се када се за то стекну услови. О термину тестирања, достављању документације и другим радњама везаним за упис родитељи ће бити обавештени телефоном или електронском поштом.

На сајту школе благовремено ће бити објављиване све значајне информације о упису у први разред.

Хвала Вам на указаном поверењу.

Добро дошли у ОШ „Светозар Марковић“!

Директор школе

Драгана Лазовић

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА -онлајн тестирање за ученике 8. разреда

сова

Драги наши осмаци,

Већ сте информисани да због актуелне епидемиолошке ситуације и преласка на реализацију наставе на даљину пробни завршни испит  за сада није могуће реализовати на начин на који је то првобитно планирано.

У циљу припреме за полагање завршног испита Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да спроведе online тестирање за ученике 8. разреда. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у којој мери су до сада  напредовали у предметима који су обухваћени завршним испитом и да, у односу на резултате пробних тестова, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Одељењске старешине су вам проследиле детаљне информације о терминима пробног тестирања из српског језика, математике и комбинованог теста (22-24.априла 2020.године), као и о начину приступања платформи mojaucionica.gov.rs. преко налога или на други начин, уколико је то потребно.

О пробном испиту је било речи и раније, на одељењским заједницама,  и током тестирања професионалних интересовања. Ипак, сматрамо да је потребно да још једном истакнемо значај који online пробно тестирање  има у припреми за полагање завршног испита:

  • Решавање тестова сличних онима какве ћете радити на завршном испиту представља најбољу психолошку припрему и доприноси смањењу страха и треме коју испитна ситуација изазива код вас.
  • Резултати на пробном тестирању представљају прецизан показатељ квалитета знања и нивоа остварености очекиваних стандарда постигнућа у садашњем тренутку.
  • Резултати на пробном тестирању указују вам у којим областима у оквиру предмета је неопходно да се додатно ангажујете и унапредите своје знање.
  • Ваша постигнућа су такође значајна информација за наставнике у којим областима је неопходно да појачају свој рад и уложе напоре да побољшају ваша тренутна знања .

 Међутим, да би online тестирање могло да послужи наведеним циљевима, неопходно је да озбиљно приступите полагању, да се максимално ангажујете у раду на задацима, да стварно покажете свој максимум.

Овај специфични начин решавања задатака у кућним условима представља прави изазов и за вас и за ваше најближе. Ово је суштински, прави облик самопроцене знања и показаће у којој мери сте способни да себе дисциплинујете. Изузетно је важно да самостално решавате тестове, јер ће само у том случају резултат бити корисна повратна информација за вас, за ваше наставнике и за ваше родитеље.

Желимо вам успех у раду!!!

 Љиљана Орловић, школски психолог

Олга Дробњак, школски педагог