Почетак нове школске године

Настава у школској 2018/2019. години почиње у понедељак 3.9.2018године по следећем распореду смена:

У првој смени са почетком у 8 часова наставу ће похађати ученици трећег, четвртог, шестог и и осмог разреда.

У другој смени са почетком у 13:30 часова наставу ће похађати ученици првог, другог,  петог и седмог разреда.

Директор школе

Славица Павловић

Позив за подношење понуда- фотографисање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-фотографисање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда за фотографисање

 

Позив за подношење понуда- осигурање ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-осигурање ученика у шк. 2018/2019. године.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив осигурање 2018

Позив за подношење понуда- ужина ученика

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку набавке услуге-ужина ученика у школској 2018/2019. години.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив ужина

 

Конкурс за избор директора ОШ „Светозар Марковић“

На основу чл. 123. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018) и чл.46-58. Статута ОШ „Светозар Марковић“-Краљево  Школски одбор на седници одржаној 06.08.2018. године донео је одлуку да се распише

 

К  О  Н  К   У  Р  С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“-КРАЉЕВО НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 140. став 1 и 2,чланом 122. и 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то:

 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено на:
  1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
  2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
  3. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;              Лице из тачке 1.подтачка 2. мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона.
 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности.
 4. има држављанство Републике Србије;
 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
 8. да има обуку и положен испит за директора установе

Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова достављањем  следеће  документације:

 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
 2. доказ о поседовању лиценце за рад представља подношење оверене копије обавештења о положеном испиту за лиценцу односно оверене копије уверења о положеном стручном испиту;
 3. доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања представља потврда којом се доказује  на  којим  пословима, са  којом  стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство;
 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима представља оригинал или оверена копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци у тренутку подношења;
 5. уверење надлежног Суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага издато после расписивања конкурса;
 6. уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције за кривична дела из чл.139. став тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, издато после расписивања конкурса;
 7. уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, издато после расписивања конкурса;
 8. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)
 9. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оверену копију извештаја просветног саветника), ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне Школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује у овереној копији). У супротном потребо је доставити потврду надлежне Школске управе, да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошкинадзор школе;
 11. оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако га кандидат поседује);
 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику.

Пријава на конкурс која не садржи доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом.

Докази о испуњености услова из става 1, тачка 1) до  3) и тачка 5) до 12)  овог члана саставни су део пријаве на конкурс.

Доказ о испуњености услова из става 1, тачка 4) кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.

Сви  докази  прилажу  се  у  оригиналу  или овереној фотокопији.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу ОШ „Светозар Марковић“-Краљево, Цара Душана бр. 2, 36000  Краљево у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у  периодичном  издању огласа Националне службе за запошљавање (Публикација „Послови“) са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање додатних информација о конкурсу је секретар школе лично или на телефон: 036/314-296.

Дана 15.08.2018. године конкурс за избор директора објављен је и у публикацији „Послови“.