Завршни испит 2017. године- упутства за ученике и родитеље

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2017.

УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Ученици наше школе завршни испит полагаће у просторијама ОШ „Светозар Марковић“  у Краљеву према следећем распореду:

14. јун у 900 завршни испит, тест из српског језика

15. јун у 9:00- завршни испит, тест из математике

16. јун у 9:00- завршни испит, комбиновани тест

Ученици треба да буду испред школе у 8:15.

Пажљиво прочитајте следећа упутства.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
• Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
• Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
• На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.
Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
• Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
• Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
• После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика, највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.
Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).
То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.
• Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
• Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;
• На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
• На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
• На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
• Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
• Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
• Родитељима односно старатељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.
• У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.
• Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно старатељи, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.
• После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Молимо родитеље, односно старатеље, да:
• Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
• Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
• У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
• На основу Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.
• На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.
• Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).
• То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

Нови успеси учитеља, наставника и стручних сарадника наше школе

 

сурс

На предстојећем XXXI Сабору учитеља Србије који ће бити одржан у Београду у јуну 2017. године наша школа ће имати неколико представника.

На Конкурсу Савеза учитеља Републике Србије за примере добре учитељске праксе „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“. одабрани су радови за представљање на XXXI Сабору учитеља Србије, као и радови за Електронски зборник примера добре праксе.

На  XXXI Сабору учитеља Србије биће презентован рад „Реализација Форум позоришта као облика социјалног учења у вршњачкој едукацији“, аутора Марије Симић, Ане Милуновић и Олге Дробњак у категорији васпитних ситуација.

У Електронски зборник уврштени су следећи радови наших учитеља и наставника:

„Позориште у образовању, Ружно паче“, у категорији ваннаставних ситуација

Аутори: Катарина Симовић и Гордана Ђајић

„Такмичење у говорништву“, у категорији ваннаставних ситуација

Аутори: Катарина Симовић, Алекса Попадић, Ана Милуновић, Гордана Миљковић, Гордана Ђајић, Марија Недељковић, Биљана Бошковић, Бојана Доламић, Невена Терзић

„Конфликт између родитеља и учитељице“, у категорији васпитних ситуација 

Аутор: Катарина Симовић

Честитамо нашим учитељима, наставницима и стручним сарадницима који на овај начин промовишу квалитетан рад и доприносе афирмацији наше школе!

 

Трећа награда на Републичкој смотри хорова

Добри резултати нашег хора настављају да се нижу!

Хор наше школе само недељу дана након успеха на Фестивалу ФЕДЕХО, постигао је велики успех на Републичкој смотри хорова. У недељу 28. маја 2017. године из Лазаревца нам је стигла III награда.

Хор је учествовао на 27. Републичкој смотри хорова основних школа у Лазаревцу, у категорији виших разреда.

Представили су се следећим композицијама: „Водица росица“-Г. Тартаља троглас, „На ранилу“ – Мокрањац троглас, „Кад ја пођох на Бембашу“ двоглас- Босанска севдалинка, „Рјабинушка“ двоглас руска народна. Све композиције изведене су a cappella. Хором је руководила наставница музичке културе Драгана Милићевић.

Честитамо нашим девојчицама и наставници!

Награда за школу на конкурсу поводом обележавања Светске недеље новца

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је у априлу наставнике и ученике првог и другог циклуса основног образовања да
учествују у обележавању Светске недеље новца, од 27. марта до 2. априла 2017. године. Циљ ове манифестације био је унапређивање финансијске културе младих. Мото овогодишње Светске недеље новца био је – НАУЧИТИ, УШТЕДЕТИ, ЗАРАДИТИ, а манифестација се одржала у сарадњи са Народном банком Србије.

Наша школа се овом позиву одазвала и освојила награду! Пример добре праксе учитеља и наставника ОШ „Светозар Марковић“ награђен је на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја поводом обележавања Светске недеље новца!

Током Светске недеље новца од 27. марта до 2. априла осмишљено је и реализовано 13 активности. Учитељице: Гордана Ђајић, Јована Миловановић, Катарина Симовић, Марија Недељковић, Мирјана Милашиновић, Драгина Матовић и Марија Симић, као и наставници Ана Милуновић и Алекса Попадић осмислили су и реализовали радионице у више одељења, поставили изложбе и организовали гостовање професионалца из области банкарства и родитеља који су подржали ову идеју.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја оценило је да пријављени рад заслужује награду. Наш пример добре праксе налази се у електронској бази на сајту Пројекта еПросвета.

Поносни смо на ову награду која је резултат тимског рада запослених у нашој школи!

Радови вршњачких едукатора, чланова Вршњачког тима и Ученичког парламента

Ученици шестог и седмог разреда који су прошли обуку у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, идентификовали су као проблем недовољну информисаност свих актера школског живота о заштити приватности ученика, и о заштити ученика од дискриминације и насиља. Као једну од планираних активности, ученици су направили пано презентацију, са циљем да што више ученика упознају са њиховим правима. Осим тога, у плану су и представе форум театра и информисање родитеља путем брошура.

Изложба радова Марте Бањевић

Запослени у ОШ „Светозар Марковић“ охрабрују ученике да испоље своју креативност и открију своје таленте. Када до тога доће, поносно представамо резултата рада наших ученика. Из тог разлога је наставница ликовне културе Бојана Доламић  приредила је изложбу радова Марте Бањевић, ученице 7/3. Погледајте радове који су изложени у холу школе.

20170524_160117

Успеси наших ученика из техничког и информатичког образовања на такмичењима

На такмичењима из ТИО за 2016/2017. школску годину наши ученици су остварили изванредне резултате.

На екипном Општинском такмичењу из ватрогасне технике одржаном 25.11. 2016.г. у Дому војске, у конкуренцији 14 основних школа, наша мушка екипа освојила је 1. место. Екипа је награђена пехаром и ручним противпожарним апаратом, а ученици дипломама и  златним медаљама. Екипу су сачињавали: Александар Ивановић 6/3, Павле Спасић 6/1, Димитрије Митровић 8/1 и Огњен Тодоровић 8/1. Екипа девојчица је награђена похвалницама. Екипу су сачињавале: Анђела Бићанин 6/3, Ђурђа Лазовић 6/3, Теодора Вујошевић 8/4 и Марта Нешовић 8/1.

На Општинском такмичењу из ТИО, одржаном 11.03.2017.год. у ОШ „Драган Ђоковић Уча“, наши ученици су остварили следеће пласмане:

У дисциплини „Практична израда по задатку“:

5. разред:

Јелена Јанковић 5/3 – 1. место

Марија Зубљић 5/2 – 2. место

Софија Танасковић 5/1 – 4. место

6. раред:

Анђела Бићанин 6/3 – 1. место

Никола Красавац 6/1 – 2. место

Маша Милетић 6/1 – 3.  место

7. разред:

Николија Билибајкић 7/3 – 3. место

Тамара Миленковић 7/2 – 4. место

Хелена Пирић 7/3 – 5. место

8.разред:

Огњен Тодоровић 8/1 – 3. место

У дисциплини „Такмичење модела – авио моделарство“

Марко Зубљић 5/2 – 2. место

У дисциплини „Такмичење модела – бродо моделарство“

Миона Јовановић 7/3 – 4. место

Лазар Гојковић 6/1 – 7. место

У дисциплини „Такмичење модела – ауто моделарство“

Лука Милосављевић 6/2 – 6. место

Филип Вујанац 5/2 – 7. место

Вук Стерђевић 6/3 – 8. место

На Окружном такмичењу из ТИО, одржаном 26.03.2017.год. у ОШ „Драган Ђоковић Уча“, наши ученици су остварили следеће пласмане:

У дисциплини „Практична израда по задатку“:

5. разред:

Марија Зубљић 5/2 – 1. место

Јелена Јанковић 5/3 – 2. место

6. разред:

Маша Милетић 6/1 – 1.  место

Никола Красавац 6/1 – 2. место

Анђела Бићанин 6/3 – 3. место

7. разред:

Николија Билибајкић 7/3 – 5. место

8. разред:

Огњен Тодоровић 8/1 – 2. место

На Републичком такмичењу из ТИО, одржаном 6. и 7.05.2017.год. у ОШ Петар Кочић“ у Земуну, наши ученици су постигли изванредне резултате и остварили следеће пласмане:

У дисциплини „Практична израда по задатку“:

5. разред:

Јелена Јанковић 5/3 – 2. место (награђена сребрном медаљом и дипломом)

Марија Зубљић 5/2 – 3. место (награђена бронзаном медаљом и дипломом)

6. разред:

Маша Милетић 6/1 – 12.  место (награђена похвалницом)

Никола Красавац 6/1 – 12. место (награђен похвалницом)

7. разред:

Огњен Тодоровић 8/1 – 8. место (награђен похвалницом)

Наши ученици су учествовали и на Општинском такмичењу из ТИО „Шта знаш о саобраћају“, одржаном 22.05.2017.год. у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Краљеву.

Екипу „Б“ категорије чинили су: Николија Станчић 6/1, Сара Ђоровић 5/2, Александар Протић 5/4 и Лазар Гојковић 6/1 (резерва Огњен Тошковић 6/1).

Екипу „Ц“ категорије чинили су: Миона Јовановић 7/3, Вања Вукадиновић 7/3, Душан Илић 7/3 и Војин Кањевац 7/3 (резерве Вања Петрашиновић 7/3 и Николија Билибајкић 7/3).

Ученици нису остварили значајније резултате, али заслужују похвале за  учешће на такмичењу.

Успех на ФЕДЕХУ

На Фестивалу хорова деце и младих који је у петак 19.5.2017. године одржан у Београду, хор наше школе освојио је трећу награду за народну композицију.

Циљ фестивала био је афирмисање дечје хорске музике, сценског музичког извођења и популарисање хорске музике као дела нашег културног наслеђа.

Фестивал је окупио хорове основних и средњих школа, музичких основних и средњих школа, као и црквене хорове и хорове при државним и приватним институцијама.

Честитамо нашим ученицама и наставници музичке културе Драгани Милићевић, која их је вредно спремала претходних месеци!

Следећи изазов за наш хор је Републичка смотра хорова и оркестара!

 

Мала матура: Распоред уписних активности

Министарство просвете и науке расписало је конкурс за упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину.
За редовно похађање средње школе моћи ће да се пријаве ученици који су завршили основну школу, а који су рођени после 31. августа 2000. године, док старији могу да конкуришу за ванредне ученике.

 
Полагање мале матуре

Како би званично завршили основно образовање и стекли право да упишу средњу школу, осмаци ће морати да положе завршни испит који се састоји из полагања три теста.

Тест из српског/матерњег језика полаже се 14. јуна, тест из математике 15. јуна, док је полагање комбинованог теста заказано за 16. јун. Сваки тест ће се полагати од 9 часова и трајаће два сата.

Прелиминарни резултати мале матуре очекују се 18. јуна, након чега ће ученици имати право да поднесу жалбу уколико сматрају да су приликом бодовања оштећени – 19. јуна школским комисијама, а 20. јуна окружним.

Након периода за подношење жалби ученици могу 23. јуна очекивати коначне резултате мале матуре.

 
Листа жеља и упис

Ученици ће 24. и 25. јуна у својим основним школама предавати листу жеља са највише 20 образовних профила средњих школа за које су заинтересовани (поређаних по приоритету уписа).

Основне школе ће 29. јуна објавити листе ћеља, када би ученици требало да провере да ли су тачно унете, како би 30. јуна биле коначно објављене. Распоред ученика по средњим школама биће објављен 3. јула, а упис ће се одржавати 4. и 5. јула.

 
Други уписни круг

Списак слободних места након првог уписног рока биће објављен 3. јула, а ђаци који не буду распоређени могу листу жеља поново предати 4. јула, да би 7. јула могли да се упишу у школу у коју су распоређени.
Извор: http://edukacija.rs

 

Изложба „Лековите и отровне биљке“

У нашој школи постављена је изложба „Лековите и отровне биљке“. У холу школе изложени су радови ученика који приказују лековите, јестиве, зачинске, медоносне и отровне самоникле биљке које расту у нашим крајевима. Изложбу је приредила наставница биологије Љиљана Ерац са својим ученицима.