Позив за подношење понуда- замена гипсаних табли на плафону

ОШ „Светозар Марковић“ објављује јавни позив за подношење понуда у поступку радова- сзамена гипсаних табли на плафону појединих учионица и хола школе.

Више информација о поступку набавке можете да сазнате из приложеног документа.

Позив за подношење понуда и образац понуде

Предмер и предрачун без цена

Допуна и исправка конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је допуну текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину, који је објавио Просветни преглед у специјалном броју у априлу 2015. године.

Овом допуном извршене су неопходне техничке корекције шифара, извршена је прерасподела планираних квота у оквиру два образовна профила у једној школи, а у осталим случајевима обезбеђена већа доступност занатских и производно техничких образовних профила. Допуна се односи на школе у којима је у претходном периоду дошло до значајнијег смањења броја одељења услед неповољних кретања на тржишту рада а у циљу подршке локалним иницијативама за запошљавање и имплементације Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

Допуну конкурса можете погледати ОВДЕ.

пдфКонкурс за упис у средњу школу – 2015

пдфИсправка Конкурса за упис у средњу школу – 2015

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Прелиминарни резултати завршног испита 2015.

Прелиминарни резултати завршног испита биће истакнути су у приземљу школе у петак, 19. јуна у 8 часова. Прелиминарне резултате моћи ћете да погледате и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку:http://www.upis.mpn.gov.rs/

Увид у тестове и приговори на резултате

Ученик или родитељ, односно старатељ има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисијакоја дежура у школи у суботу, 20.06.2015. године од 8:00 до 16:00 часова.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже писмени приговор школској комисији након увида у тест у суботу 20. јуна 2015. године.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор окружној комисији у понедељак, 22.06.2015. године од 8:00 до 16:00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о седишту окружне комисије.

Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно старатељ обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре.

Завршни испит 2015. године- упутства за ученике и родитеље

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Ученици наше школе завршни испит полагаће у просторијама ОШ „Светозар Марковић“  у Краљеву према следећем распореду:

15. јун у 10:00- завршни испит, тест из српског језика

16. јун у 10:00- завршни испит, тест из математике

17. јун у 10:00- завршни испит, комбиновани тест

Ученици треба да буду испред школе у 9:15.

Пажљиво прочитајте следећа упутства.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законмом који се уређује образовање одраслих;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Испит сва три дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова сва три дана одржавања испита; • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени. У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. На основу Правилника о изменама правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2). То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар;
  • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45
  часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 часова на дан полагања;
  • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.
  Моле се родитељи, односно старатељи да:
 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • На основу Правилника о изменама правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2). То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

II наградa на Републичком такмичењу оркестара основних школа

На 15. републичком такмичењу оркестара основних школа у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије одржаном у суботу 31. 05. 2015. године у Лазаревцу оркестар наше школе освојио је III награду.

Оркестар су чинили ученици другог разреда, а диригент оркестра је учитељ Саво Вељковић.

Честитамо нашим ученицима на постигнутом успеху!

Оркестар 2015.

III наградa на Републичком такмичењу хорова основних школа

Хор ОШ „ Светозар Марковић“ освојио је III награду на Републичком такмичењу хорова основних школа. Такмичење је одржано у суботу 31. 05. 2015. године у Лазаревцу.

Диплома за хор

Хор, са укупно четрдесет и три певача, такмичио се у трећој категорији која обухвата ученике од петог до осмог разреда. Хор је извео четири композиције: Ој Ружице румена (задата композиција, троглас), Вивак (двоглас), Ајде Јано (двоглас) и Вива ла Музика (двоглас). Све композиције изведене су a cappella.

Солиста хора била је ученица Зоја Адамовић V-3, а хором је руководила наставница музичке културе Драгана Милићевић.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.